Záverečná konferencia symbolicky ukončila projekt SpoluBližšie

1. februára 2024

Tak ako sme projekt SpoluBližšie slávnostne otvorili na otváracej konferencii v máji 2022, tak sa nám uplynulý utorok 30.1. 2024 podarilo ho ,,symbolicky,, ukončiť (aj keď ešte celkom nekončí) prostredníctvom záverečnej konferencie. Tento projekt bol podporený Nórskym finančným mechanizmom a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky.

Cieľom projektu Spolu Bližšie bolo vybudovať multifunkčného centrum, ktoré sa stane inšpiratívnym a podporným prostredím pre deti a mladých. Našim cieľom nebolo budovať len v zmysle stavebných úprav, rekonštrukcií či dovybavenia, aj keď aj to je veľmi dôležité. Chceli sme hlavne zabezpečiť bezpečný priestor a kvalitné služby s ohľadom na rozmanitosť a odlišnosť potrieb našich detí a mladých. 

Hosťom sa prihovoril pán primátor aj Správca programu

Po privítaní hostí moderátorkou Monikou Gurkovou a krátkom predstavení projektu dostal slovo pán primátor Ing. Mgr. Peter Zibura, ktorý privítal pozvaných hostí a poďakoval sa všetkým tým, ktorí stáli pri zrode a realizácii projektu SpoluBližšie. Pozvanie na konferenciu prijal aj správca programu – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a inventarizácie SR, ktoré reprezentovala vedúca oddelenia finančného riadenia Ing. Michaela Šimuničová a svojim príhovorom priblížila nórsky finančný mechanizmus a projekty ním podporené.

Odprezentovali sme výsledky našej viac než 2 ročnej práce

Projekt SpoluBližšie sa skladal z viacerých hlavných aktivít. Výsledky jednotlivých aktivít účastníkom konferencie odprezentovali projektoví partneri alebo ich priami realizátori. Úvod do projektu a jeho cieľov predstavila projektová koordinátorka Ing. Miriam Zoričáková.  Za mládežnícke centrum výsledky odprezentovali koordinátori mládežníckeho klubu Face Club Jakub Varga a vzdelávacieho centra Pôjd – Mgr. Slávka Varšová. Koordinátori prezentovali nielen svoju prácu, ale aj prácu svojich predchodcov, ktorí stáli pri rozbiehaní projektu a boli jeho dôležitou súčasťou. Za aktivitu kariérne a pracovné poradenstvo sa prihovoril Mgr. Igor André ako predstaviteľ partnerskej organizácie Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie. Vybudovanie komunitnej záhrady zasa hosťom priblížila Mgr. Helena Zadžorová, štatutárna zástupkyňa Expression o.z., ďalšieho projektového partnera.

Výsledky projektu prezentuje veľké množstvo rôznorodých aktivít. Sú nimi napríklad pravidelné prevádzky Face clubu a Pôjdu, denné tábory, anglické campy, preventívne aktivity, neformálne vzdelávanie, mentoring, zahraničné spolupráce, dobrovoľnícke akadémie, podpora základných škôl, outdoorové a rodinné aktivity, mládežnícke výmeny, komunitné spolupráce, skupinové či individuálne poradenstvo, spolupráca so zamestnávateľmi, výstavba komunitnej záhrady a mnoho ďalších, o ktorých sa dočítate v aktualitách na našej stránke. 

Sme radi, ak za nás môžu hovoriť naše činy, resp. podujatia a aktivity, ktoré pre vás robíme a ktorých sa môžete zúčastniť. Čísla svedčia o tom, že ich bolo neúrekom. Tu je zopár štatistík, zhrňujúcich kvantitatívne výsledky projektu SpoluBližšie.

Po prezentácii nasledoval symbolický nealko prípitok na oslavu úspešného projektu. 

Ani na tejto konferencii nemohli chýbať inšpiratívni hostia

Konferencia nebola len o projekte a jeho výsledkoch. Keďže v radoch účastníkov boli zastúpení učitelia, špeciálni pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, zamestnanci samosprávy, výchovní poradcovia, asistenti, cirkevní predstavitelia, lektori neformálneho vzdelávania a iní hostia, chceli sme aby bola pre nich inšpiráciou, preto sme ako rečníkov pozvali 5 zaujímavých hostí z rôznych oblastí života mladých ľudí.

Inklúzia z rôznych uhlov pohľadu

Pojem inklúzia sa v dnešnom modernom svete skloňuje čoraz častejšie. No stále sa nájdu takí, ktorí mu nerozumejú. Preto o inklúzii počas konferencie hovorili hneď 4 rečníčky, každá z trochu iného pohľadu. 

Prvou bola Mgr. Ľubica Matušáková, autorka Vnímajkov – certifikovanej metodickej pomôcky vytvorenej s cieľom podpory inkluzívneho prostredia a atmosféry prijatia v materských školách, ale aj v rodinách. Ide o 6 ručne háčkovaných bábik, z ktorých 5 zobrazuje rôzne druhy inakosti či hendikepu. Šiesta zasa predstavuje zdravé, veselé dieťa, ktorému nič nechýba. Inšpiráciou pri tvorbe bol pre Ľubku jej vlastný životný príbeh – život so zdravotným znevýhodnením, ktorý poslucháčom podrobne opísala. Vnímajkovia boli vytvorení na základe štátneho vzdelávacieho programu a sú plnohodnotnou pomôckou, kde sa prepája príbeh, hra, tvorivosť, hudba a kde deti pomocou jednotlivých Vnímajkov spoznávajú a pomenúvajú svoje emócie. Aj vďaka Vnímajkom vieme byť SpoluBližšie.

Druhá rečníčka Mgr. Gabriela Gabužďová z občianskeho združenia Edutyp poslucháčom predstavila projekt EDUKOMPAS, ktorý vznikol so zámerom poskytnúť odborným a pedagogickým pracovníkom v základných školách nástroje a zručnosti potrebné na vytvorenie prostredia, ktoré je nielen vzdelávacie, ale aj inkluzívne. Cieľom bolo naštartovať ich spoluprácu v rámci svojej školy, ale aj sieťovanie s inými školami a inštitúciami, aby každý žiak, bez ohľadu na svoje individuálne potreby a schopnosti, mal možnosť plne sa zapojiť do vzdelávacieho procesu. Kľúčové aspekty projektu boli: webináre, workshopy, inovačné materiály a intervízne stretnutia.

Téme školských podporných tímov sa vo svojom príspevku venovala aj PhDr. Oľga Okálová, PhD., ktorého cieľom bolo poukázať na dôležitosť školského podporného tímu v škole, ale aj na jednotlivé kroky, ktorým by sme sa mali venovať pri jeho tvorbe. Príspevok prezentoval osobnú skúsenosť autorky pri formovaní ŠPT ako jeho koordinátorky.

Kontaktné miesta Space ako nástroj na podporu a inklúziu mladých ľudí

Inklúziu zameranú na mladých ľudí, tzv. neet (neštudujúci, nepracujúci, nehľadajúci si prácu) nám vo svojom príspevku odprezentovala Mgr. Karin Vargová Ursínyová – senior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti Jednotného kontaktného miesta Space vo Zvolene. Rečníčka vo svojej prezentácii predstavila vznik a prvé roky fungovania projektu – Model centier práce s mládežou – Space a jeho následnú transformáciu na Jednotné kontaktné miesto Space. Dotkla sa začiatkov, mapovania potrieb, cieľovej skupiny a ich potrieb, ponuky, pilierov centier Space a ich samotného fungovania, výstupov a dopadov na životy mladých v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Učenie (Umenie) sa učiť alebo metakognícia ako kompetencia budúcnosti

Posledným inšpiratívnym hosťom bol Bc. Michal kuzár – lektor neformálneho a zážitkového vzdelávania, mentor, tréner, inštruktor a dizajnér vzdelávacích programov.  Michal nám vo svojej prezentácii vysvetlil, čo znamená pojem metakognícia a ako môže podporiť žiaka a pomôcť pedagógovi. Výsledkom je žiak, ktorý je samostatný a zodpovedný vo vlastnom učení. Je schopný prepájať vedomosti a zručnosti. 

Pre lepšie pochopenie si predstavte triedu, kde sa každý žiak učí samostatne, sám premýšľa a vyhodnocuje svoj postup. V prípade, že niečo nevie, opýta sa vás, pretože vašou úlohou je ho v procese učenia sprevádzať. Má rád učenie, lebo sa najprv naučil, ako sa treba učiť, osvojil si základnú vieru, že sa učiť vie a že v každej skúsenosti sa skrýva ponaučenie. 

Inšpiratívny čas uzavrela moderovaná diskusia, kedy bolo možné sa rečníkov spýtať na čokoľvek v daných témach.

Chutné jedlo a priestor na vzájomné sieťovanie bol príjemnou bodkou za inšpiratívnym popoludním

Ten, kto chce vo svojej práci (ale aj doma) vládať, musí aj poriadne jesť. Tohto sme sa držali aj my. O chutné občerstvenie sa nám postarali šikovní zamestnanci z Grand hotela Praha v Tatranskej Lomnici, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Hostia mali možnosť ochutnať slané ,,Finger foods,, ktorých súčasťou bolo napríklad sushi, indické Badhji či domáca paštéta a k dobrej kávičke aj chutný mini koláčik.

Počas občerstvenia sme neboli ticho, práve naopak. Prebiehal tu živý,,networking,, počas ktorého si naši účastníci predávali svoje skúsenosti, zážitky alebo len tak diskutovali o tom, čo počuli. Bol to priestor znova sa stretnúť, porozprávať, ale aj spoznať nových inšpiratívnych ľudí.  Čas vzájomného sieťovania nám svojou hrou na klavíri spríjemnila naša šikovná dobrovoľníčka Máša.

Ďakujeme a veríme, že SpoluBližšie nezostane len názvom projektu

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa záverečnej konferencie projektu SpoluBližšie. Veríme, že bola pre vás obohatením a inšpiráciou do ďalšej práce. Ďakujeme inšpiratívnym hosťom, že prijali pozvanie a podelili sa s nami o svoje cenné know-how. Rovnako ďakujeme moderátorke za skvelé sprevádzanie podujatím, fotografom, za krásne fotky a Grand hotelu Praha za profesionálny catering.

Síce projekt ešte nekončí, ešte vám o ňom budeme písať tiež ďakujeme finančnej koordinátorke Ing. Veronike KováčikovejMgr. Katke Hradickej, projektovým partnerom a ďalším zamestnancom MÚ Spišská Belá za spoluprácu a za pomoc s projektom. V neposlednom rade ďakujeme našim mladým šikovným dobrovoľníkom za ich veľkú pomoc pri občerstvení, ozvučení, prezentáciách, hre na klavíri či upratovaní po konferencii. Bez vás by sme to nezvládli, tak skvelo.

Ďakujeme Nórskemu finančnému mechanizmu, štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky a správcovi programu – Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, že podporili náš projekt a dovolili nám tak budovať komunitu, ktorá chce byť spolu bližšie. 

Veríme, že to takto bude aj naďalej. Nielen u nás, ale aj u kohokoľvek zo zúčastnených, hoc len v malom. Držte nám palce, my sme odhodlaní. 

Autor fotografií: Radoslav Grivalský