KaPPOR

KaPPOR – teda Kariérne a pracovné poradenstvo

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o. (KEPLA) je nezisková organizácia, ktorá vznikla v septembri roku 2016. Jej hlavnou misiou je podporovať inklúziu príslušníkov MRK v okrese Kežmarok a aj širšie v regióne Spiša cez projekty v oblasti bývania a zamestnanosti.

Našim kľúčovým projektom bola od roku 2016 podpora výstavby svojpomocného bývania v obci Ihľany a výstavba nájomných domov stredného štandardu v obci Krížová Ves, ktorá sa realizuje prostredníctvom obecnej firmy Rozvoj Krížovej Vsi, s.r.o. V oboch prípadoch prepájame oblasť bývania so zamestnanosťou, pretože pomáhame predmetným obciam so založením obecného sociálneho podniku, či pracujeme priamo s našimi klientmi v oblasti pracovného poradenstva pre vyššie šance sa začleniť na bežný trh práce. 

Našim klientom poskytujeme aj vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a efektívneho hospodárenia so zarobenými financiami.
Okrem toho naša organizácia poskytuje technickú asistenciu obciam (starostom) v okrese Kežmarok, ktorí sa uchádzajú o granty z EŠIF-ov alebo iných zdrojov.

V neposlednom rade pracujeme s pracovníkmi pomocných profesií (terénna sociálna práca, pracovníci komunitných centier, asistenti osvety zdravia), ktorým poskytujeme neformálne vzdelávanie v oblasti efektívnejšieho výkonu sociálnej a komunitnej práce, či v oblasti osobnostného a líderského rastu.

Hlavným zámerom našej činnosti v rámci projektu „Spolu bližšie“  je podporiť zamestnanosť predovšetkým mladých ľudí z MRK regiónu okresu Kežmarok prostredníctvom kariérneho poradenstva, vzdelávania v oblasti sociálnych a komunikačných zručností a pracovného mentoringu.

Našu činnosť realizujeme prostredníctvom nasledovných aktivít: 

1. Individuálny vstupný rozhovor so záujemcami o prácu

získavanie základných informácií (vzdelanie, prax, zručnosti, rodinné zázemie, pracovná motivácia)

2. Skupinový tréning sociálnych a komunikačných zručností a funkčnej gramotnosti

skupinové stretnutia s účastníkmi projektu: rozvoj základných komunikačných zručností, tímová spolupráca, riešenie konfliktných situácií, zodpovednosť, samostatnosť; rozvoj funkčnej gramotnosti

3. Individuálne pracovné poradenstvo pred získaním zamestnania

detailné zmapovanie profesijnej orientácie a jednotlivých účastníkov projektu, bariér pri vstupe na trh práce a spoločné hľadanie riešení

4. Pracovný mentoring pre účastníkov pri adaptácií na pracovisku

individuálne stretnutia s účastníkmi projektu, ktorí získali zamestnanie za účelom povzbudenia k udržaniu motivácie, urýchlenia a zlepšenia adaptácie na pracovisku, riešenia vzniknutých situácií a poskytovania konštruktívnej spätnej väzby v záujme osobnostného rastu

V našom projekte pracujeme zhruba so 120 ľuďmi, prevažne do 35 rokov, ktorí žijú v okrese Kežmarok v obciach: Ľubica, Stráne pod Tatrami, Krížová Ves, Rakúsy, Výborná, Holumnica a Ihľany. Nadviazali sme spoluprácu s firmou TREVES, s.r.o., TAMI, s.r.o., TESCA, s.r.o., Vojenské lesy, š.p. a sociálnym  podnikom Rozvoj Krížovej Vsi, s.r.o. Momentálne pripravujeme pre firmu TESCA výber 10 uchádzačov o zamestnanie na pozíciu operátor/ka výroby.

Čo prináša táto spolupráca mladým?

Toto partnerstvo s projektom KaPPOR podporí prácu s cieľovou skupinou so špecifickými potrebami so zreteľom na okres, v ktorom sa mesto nachádza. Zároveň prevezme pomyselnú líniu vzdelávania po základnej a strednej škole. 👨🏽‍🎓 Veríme, že takáto spolupráca pomôže vytvoriť organizovaný systém podpory, ktorý uľahčí komunikáciu s hlavnými zamestnávateľmi v meste a okolí. Rovnako pomôže prepojiť potrebné kompetencie s cieľovou skupinou, čo bude mať priamy vplyv na zamestnanosť Rómov a sociálne znevýhodnených ľudí.  

Kontakt

📮 Petzvalova 16, 059 01 Spišská Belá
📨 email:  varsova@spisskabela.sk 
☎️ telefón: 0915 155 900

Facebook: https://www.facebook.com/inspirativny.pojd