Projekt. info

Projekt „SpoluBližšie” získal grant z Nórska v sume 444 482,- EUR. Projekt bol spolufinancovaný v sume 66 672,- EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Základné informácie

 • Kód projektu: LDI01003
 • Názov projektu: SpoluBližšie (TogetherCloser)
 • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Kežmarok
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
 • Prijímateľ: Mesto Spišská Belá

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vybudovať multifunkčné centrum slúžiace deťom a mladým ľuďom z mesta Spišská Belá a okolia. Súčasťou centra je mládežnícky klub Face clubu, ako aj vzdelávacie centrum Pôjd, ktoré bude slúžiť na neformálne a zážitkové vzdelávanie, na inšpiratívne a inovatívne aktivity a coworking. Vybudovaním vzdelávacieho centra sa zvýši povedomie o neformálnom vzdelávaní, ale predovšetkým sa vytvorí priestor na preventívne programy. Tieto programy sú zamerané na toleranciu a porozumenie, na prácu s médiami a mediálnu gramotnosť, ako aj činnosti zamerané na kyberšikanu alebo inklúziu. Projekt integruje spoluprácu s občianskymi združeniami zo Slovenska, ale aj nórskym partnerom Newschool. Projekt tiež zahŕňa výstavbu Komunitnej záhrady pri komunitnom centre, ktorá bude slúžiť na vonkajšie aktivity. Podporenými aktivitami vytvoríme multifunkčné centrum pre mládež, ktoré dokáže reagovať na rýchlo meniace sa potreby detí a mladých a taktiež im poskytnúť adekvátnu podporu pri ich potrebách.

Projekt pripravilo Mesto Spišská Belá v spolupráci s partnermi projektu. 

Prijímateľ 

Mesto Spišská Belá 

Mesto Spišská Belá je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Úlohou mesta je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a potreby jeho obyvateľov. Mesto dlhodobo pracuje s deťmi a mladými ľuďmi. Okrem tradičných foriem inštitucionálnej starostlivosti o rozvoj detí a mládeže, ako sú materské školy, základné a špeciálna základná škola, školské kluby, umelecká škola, centrum voľného času, v meste podporujeme aj iniciatívu a angažovanosť mladých ľudí. Práve vďaka mládežníckej iniciatíve v meste vznikol v roku 2011 mládežnícky klub, ktorého obsah majú v rukách mladí, a ktorí si za týmto účelom založili občianske združenie. Vďaka aktívnej spolupráci samosprávy, tretieho sektora a škôl vznikla koncepcia práce s mládežou, z ktorej každoročne vychádzajú akčné plány.  Máme skúsenosti s prácou s mladými, o čom svedčí aj ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom,ktoré sme získali v roku 2017.

Partneri  

Občianske združenie Expression o.z.

Občianske združenie Expression sa dlhodobo venuje neformálnemu a zážitkovému vzdelávaniu, ako aj práci s mládežou v meste. Koncept práce s mládežou vznikol pod záštitou tohto partnera. Partnerstvo umožní prácu na cielenom vytvorení programu pre deti a mladých ľudí, ale aj inovatívne postupy a prístupy v práci s mládežou na úrovni mesta v jeho okolí.  

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie sa venuje práci s mladými dospelými, najmä pri intervenčných činnostiach, ako sú zamestnanosť a kompetencie potrebné pre začlenenie do spoločnosti. Organizácia má skúsenosť s odbornými činnosťami, ale aj poradenskou činnosťou. Toto partnerstvo podporí prácu s cieľovou skupinou, ktorá má špecifické potreby so zreteľom na okres, v ktorom sa mesto nachádza a zároveň prevezme pomyselnú líniu vzdelávania po základnej a strednej škole. Spolupráca môže vytvoriť organizovaný systém podpory, ktorý uľahčí komunikáciu s hlavnými zamestnávateľmi v meste a okolí a prepojí potrebné kompetencie s cieľovou skupinou, čo bude mať priamy vplyv na zamestnanosť Rómov a sociálne znevýhodnených ľudí.  

Newschool (Nórsko)

Newschool má rozsiahle skúsenosti s prácou s učiteľmi a používaním moderných pracovných metód. Má otvorený pohľad na vzdelávanie, ktoré účastníkom umožňuje získavať vedomosti a zručnosti, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu vzdelávania. Tím má rozsiahle skúsenosti s riadením zmien, poznatky o trendoch a technológiách a solídne medzinárodné skúsenosti v oblasti inovácií vzdelávania, procesov spolupráce, rozvoja podnikania a pod. Príspevok partnera bude hlavne v vzdelávania vo vzdelávacom centre Pôjd , prenosu know-how  a inšpirácie, ale aj pri tvorbe programov a nastavovaní fungovania vzdelávacieho centra.  

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá

Centrum pre deti a rodiny je dôležitým partnerom pri práci s deťmi a mládežou v meste. Partner zabezpečí šírenie programu a obsahu multifunkčného centra medzi deťmi a mladými ľuďmi a bude sa tiež aktívne na vytváraní neformálneho a zážitkového vzdelávania založeného na potrebách, ktoré centrum vníma. 

Aktivity projektu

Otvorenie a prevádzka mládežníckeho klubu Face Club 

 • Vytvoriť bezpečný priestor na neformálne trávenie voľného času detí a mladých,

Otvorenie a prevádzka vzdelávacieho centra Pôjd

 • založiť a prevádzkovať priestor, ktorý bude združovať aktérov komunity z miestnej organizácie a neformálnych skupín. Podpora neformálneho a zážitkového vzdelávania a ich prepájanie s formálnym vzdelávaním, inšpirácia a spolupráca. 

Realizácia aktivít pre deti a mladých s nedostatkom príležitostí

Kariérové a pracovné poradenstvo, individuálna a skupinová podpora

 • poskytovať kariérové a pracovné poradenstvo žiakom základných a stredných škôl, absolventom a mladým dospelým s nedostatkom príležitostí

Otvorenie komunitnej záhrady

 • vytvoriť bezpečný vonkajší priestor na aktívne trávenie voľného času

Kontakty 

Prijímateľ
Mesto Spišská Belá
Petzvalova 16
059 01 Spišská Belá
www.spisskabela.sk

Partneri

Expression o.z.
Družstevná 36 
059 01 Spišská Belá
office@ozexpression.sk
www.ozexpression.sk

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie
Krížová Ves 51
059 01 Spišská Belá
igor.andre217@gmail.com
https://www.facebook.com/kepla.sk/

Newschool
3 Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway
www.newschool.me

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá
Továrenská 19/5
059 01 Spišská Belá
riaditel.ded.spbela@gmail.com
https://www.cdrspisskabela.sk/

Oficiálne projektové informácie

Projekt

https://www.eeagrants.sk/projekty/spolublizsie-togethercloser/

Projektová zmluva 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5905227/

Verejné obstarávania

https://www.eeagrants.sk/projekty/spolublizsie-togethercloser/verejne-obstaravania/