Komunitnú záhradu sme slávnostne otvorili

27. júna 2023

V stredu 21.6. 2023 sme za prítomnosti pána primátora Ing. Mgr. Petra Ziburu a pozvaných hostí slávnostne otvorili priestor Komunitnej záhrady v areáli Komunitného centra v Spišskej Belej. 

Prvá etapa výstavby komunitnej záhrady bola financovaná z projektu  s názvom SpoluBližšie podporeného v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výstavbu záhrady realizovala firma Bachleda Pavel – BAPAS Spišská Belá. Práce boli ukončené ku koncu mája a boli zazmluvnené na sumu vo výške 139 tisíc EUR. 

Podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére 

Jeho súčasťou boli poslanci mestského zastupiteľstva, projektoví partneri a koordinátori, dodávateľ stavby pán Bachleda, vedúci oddelení, stavebné oddelenie a ďalší zamestnanci mestského úradu, predstavitelia cirkevných obcí, vedenia základných škôl, umeleckej školy a ich žiačky, žiaci materskej školy a ich pani učiteľky, vedúci seniorských skupín –  Jednoty dôchodcov, denného centra v Spišskej Belej a v Strážkach. Za prijatie pozvania, účasť a podporu podujatia všetkých srdečne ďakujeme. 

Podujatím nás sprevádzal pán primátor Ing. Mgr. Peter Zibura

Po privítaní hostí a stručnom predstavení projektu Komunitnej záhrady sa pán primátor poďakoval všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomu, aby sme výstavbu záhrady dotiahli do úspešného konca, a to tvorcom nápadu a ľuďom, ktorí stáli pri písaní a realizácii projektu SpoluBližšie, stavebnému a ekonomickému oddeleniu, dodávateľovi stavby a ďalším zamestnancom mestského úradu či ďalším. 

Následne tomuto novému priestoru zaželal všetko dobré, veľa spokojných návštevníkov, pekných podujatí a prisľúbil, že sa mesto bude snažiť tento priestor ďalej dovybaviť a zveľaďovať. 

K slávnostnému prestrihnutiu červenej pásky si prizval zástupcov z radov najmenších škôlkarov, z radov seniorov a dodávateľa stavby pána Bachledu. Týmto je záhrada oficiálne otvorená a prístupná verejnosti.

Súčasťou podujatia boli aj predstaviteľa cirkevných obcí 

Po slávnostnom príhovore a oficiálnom prestrihnutí červenej pásky sme k slovu pozvali predstaviteľov cirkevných obcí v našom meste. Zborová farárka CZ ECAV na Slovensku Spišská Belá – Mgr. Eva Germanová, PhD. začala svoj príhovor slovom z 1. Knihy Mojžišovej, kde sa hovorí o záhrade v Édene, ktorú dostal človek od Pána Boha na užívanie. Poznamenala, že aj nám sa podarila pekná vec. Pripravili sme miesto, kde si budeme môcť oddýchnuť, pookriať, stretnúť sa so známymi či pobudnúť tu v spoločnosti milých ľudí. Priestor, ktorý budú môcť využiť deti, mladí, dospelí i starší a ktorý práve dnes odovzdávame do užívania obyvateľom mesta. Snažme sa teda k tomuto priestoru pristupovať tak, akoby bol náš, aby tak mohol slúžiť aj iným. 

Po príhovore pani farárky priestory Komunitnej záhrady požehnal, posvätil a vyslovil slová modlitby pán farár a správca Gréckokatolíckej farnosti Ihľany a filiálky v Spišskej Belej Ján Bočkaj. 

Slávnostné otvorenie svojim talentom spríjemnili žiaci materskej a základnej umeleckej školy 

Podujatie prebehlo v novovybudovanom amfiteátri, ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako priestor na koncerty amatérskych kapiel, prípadne iné hudobno-dramatické vystúpenia. Pre predstavenie potenciálu tohto mini amfiteátra sme pozvali folklórny súbor Dukátik z našej materskej školy pod vedením pani učiteľky Mariky Čížikovej a žiačky základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho pod vedením pani učiteľky Eriky Ščerbákovej, ktorí program obohatili spevom, tancom a hrou na flautu. 

Záhrada bude slúžiť všetkým 

Komunitná záhrada bude slúžiť na organizované, ale aj voľnočasové stretnutia detí a mladých ľudí, seniorov, školské vzdelávacie aktivity, kultúrne a športové podujatia pre deti a mládež, ako aj inkluzívne alebo medzikultúrne aktivity. Je určená všetkým vekovým kategóriám a komunitám, ktoré v meste máme. 

Súčasťou komunitnej záhrady po ukončení prvej etapy oddychové zóny, mini amfiteáter na koncerty amatérskych kapiel, miesta na športovanie – petangové ihrisko a outdoorový ping pong. Náčinie k týmto hrám si je možné zapožičať v komunitnom centre počas otváracích hodín. Ostatné prvky komunitnej záhrady budeme postupne dobudovávať. 

Rezervovanie priestorov v Komunitnej záhrade v meste Spišská Belá

V Komunitnej záhrade Spišská Belá je možné vyhradiť a rezervovať priestor amfiteátra za účelom akcií ako sú:

  • menšie kultúrne a spoločenské podujatia,
  • workshopy a prednášky,
  • vzdelávanie detí školského a predškolského veku pod pedagogickým dohľadom,
  • oficiálne návštevy mesta Spišská Belá .

V prípade záujmu o rezervovanie priestoru v Komunitnej záhrade v meste Spišská Belá je potrebné najmenej 10 pracovných dní vopred kontaktovať poverenú osobu: Bc. Eva Kováčiková, eva.kovacikova@spisskabela.sk

Prevádzka komunitnej záhrady bude podliehať prevádzkovému poriadku, ktorý je dostupný online na webe Mesta Spišská Belá a bude osadený aj v samotnej komunitnej záhrade.