Na školách v Kežmarku sme koncom školského roka hovorili o duši

21. augusta 2023

V uplynulom školskom roku sme nadviazali spoluprácu s koordinátorkou Národného projektu ochrany detí pred násilím Annou Tužákovou a za podpory referátu poradensko-psychologických služieb (PPS) UPSVaR v Kežmarku sa nám podarilo zrealizovať projekt „Hovorme o duši“, ktorý bol zameraný na prevenciu vzniku duševných chorôb a s nimi spojených problémov medzi deťmi a mládežou na základných a stredných školách v meste Kežmarok.

Zapojili sa školy z celého Kežmarku

Do projektu sa zapojili školy: Hotelová akadémia O. Brucknera, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Škola umeleckého priemyslu, SOŠ ul. Garbiarska, Základná škola ul. Hradná, Základná škola ul. Fischera, Základná škola ul. Nižná brána, Základná škola sv. kríža, SOŠ agropotravinárska a technická.

Výstava postupne putovala

Na týchto školách boli postupne v dvojtýždňových intervaloch umiestnené informačné rollupy, ktorých obsah bol žiakom a študentom interpretovaný psychologičkami z PPS. Ešte pred samotnou realizáciou aktivít prebehli spoločné stretnutia zainteresovaných strán, na ktorých boli zadefinované jednotlivé kroky, od zaškolenia výchovných poradcov do tejto problematiky až po realizáciu stretnutí so žiakmi a študentmi v rámci triednických hodín alebo hodín etickej výchovy. Niektoré stredné školy ich zakomponovali aj do aktivít v rámci spoločenskovedných predmetov.

A čo na to hovoria vedenia škôl?

Veľmi pozitívne vnímame spätné väzby od riaditeliek a riaditeľov zainteresovaných škôl. Všetci sa zhodli v tom, že scitlivovanie problematiky duševného zdravia je nevyhnuté a vítajú možnosť pokračovať v týchto aktivitách aj naďalej.  

Zopár spätných väzieb by sme s vami radi zdieľali:

  • Práve táto osveta  a prevencia je najdôležitejšia, pretože deťom sa dostáva vedomia, že nie sú sami.
  • Tento preventívny program sa stretol s pozitívnym ohlasom medzi žiakmi našej školy.
  • Študenti sami vyvíjali aktivitu vo forme otázok k danej problematike.
  • Vzhľadom na veľmi pozitívnu odozvu s realizovanou aktivitou, by sme uvítali túto prínosnú spoluprácu aj v budúcom školskom roku.
  • Najlepšie na týchto programoch je, že mladý človek už má možnosť vyhľadať pomoc.
  • Táto aktivita otvára priestor, aby deti o svojich problémoch nemlčali, no naopak, aby s nimi vedeli narábať dôverne a mohli… a aby mali možnosť stavať svoje často nulové, či úplne pokazené seba UVEDOMENIE si, … svoju hodnotu.