Nastavenie efektívnej stratégie prevencie šikanovania

15. mája 2024

V pondelok 13. mája 2024 sme sa na Pôjde opäť vzdelávali. Venovali sme sa téme, ktorá je aktuálna, a s ktorou sa stretávajú žiaci i učitelia čoraz častejšie. 

Šikanovanie – prirodzená súčasť vývoja skupiny

Každá skupina – trieda vznikne spojením rôznych členov/žiakov, kde každý má svoje povahové črty, svoje skúsenosti, svoj životný príbeh. V takejto skupine sa postupne formujú vzťahy a upevňujú sa pozície. Je prirodzené, že silnejšie osobnosti sa snažia presadzovať na úkor tých slabších. A to je moment, kedy by do vývoja skupiny mal zasiahnuť niekto skúsený a pomôcť žiakom pri formovaní vzťahov a upevňovaní pozícii.

Dôležitá úloha učiteľa ako vedúceho skupiny

Tu zohráva dôležitú úlohu učiteľ ako vedúci skupiny, ktorý by si mal zmapovať vzťahy v triede, jednotlivé roly, ktoré žiaci v triede majú a následne nastaviť prácu s triedou, ktorej cieľom by malo byť formovanie vzťahov  v kolektív a budovanie pozitívnej klímy v triede. Existuje množstvo aktivít , ktoré môže vo svojej práci využiť. Ak si učiteľ nie je v tejto úlohe istý, môže do spolupráce osloviť odborných zamestnancov v škole, či už je to školský psychológ alebo sociálny pedagóg alebo zamestnancov spádového Centra poradenstva a prevencie. Bolo by úžasné vytvoriť v škole prostredie, kde sa žiaci cítia bezpečne, majú pohodu vo vzťahoch a zvládajú požiadavky školy. 

Učenie od skúseného lektora a špecialistu na problematiku

A práve všetky tieto skúsenosti a vedomosti o problematike šikanovania nám prišiel odprezentovať do vzdelávacieho centra Pôjd skúsený lektor a špecialista na problematiku šikanovania, ako aj násilia páchaného na deťoch Mgr. Peter Lengyel PhD. Workshop na tému „nastavenie efektívnej stratégie prevencie šikanovania“ bol určený pedagógom zo škôl v našom meste, ale aj ďalším dospelým pracujúcim s deťmi a mládežou. Okrem pedagógov z oboch základných škôl sa tejto aktivity zúčastnili aj zamestnanci Centra pre deti a rodinu. Teoretické vedomosti, ale hlavne praktické tipy a rady ako so žiakmi pracovať boli veľmi užitočné a určite ovplyvnia ďalšiu prácu všetkých zúčastnených.